شهید اکبر جوادی نظرلو

فرزند: علی اصغر

محل تولد: تبریز

ولادت: 1344/07/15

شهادت: 1363/12/25

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردانهای آموزش نظامی وتخریب لشکر مکانیزه 31 عاشورا

محل شهادت: عملیات بدر