شهید مسعود کفیل افشار

فرزند: محمود

محل تولد: مراغه

ولادت: 1336/02/05

شهادت: 1362/08/12

رزمنده: پاسدار

آخرین مسئولیت: فرمانده گردان مهندسی رزمی لشکر مکانیزه 31 عاشورا

محل شهادت: منطقه پنجوين عراق