فرمانده لشگر خوبان

فرمانده لشگر خوبان (مستندی از سردار شهید آقا مهدی باکری) تهیه شده از تصاویر آرشیو مرکز حفظ آثار دفاع مقدس و بسیج سپاه عاشورا